Allmänna Villkor


Inledning
Konsultmatchning är en webbaserad tjänst för att matcha uppdragsgivares behov av experthjälp med konsulters kompetens. Följande allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Konsultmatchning Sverige AB och de som använder webbplatsen och dess funktioner.

Definitioner
Konsultmatchning Sverige AB är det bolag som tillhandahåller tjänsten.
Tjänsten innebär en matchning mellan uppdragsgivarens behov och konsulters kompetens samt möjlighet för uppdragsgivaren att skicka uppdragsförfrågningar till konsulter och för konsulter att besvara dessa. Tjänsten bygger på en databas där uppgifter om konsulten matchas mot de sökkriterier som uppdragsgivaren använder.
Användaren är det företag som använder tjänsten samt den person som är registrerad för användning av tjänsten och har tilldelats ett konto av Konsultmatchning Sverige AB som ger tillgång till tjänsten. Denna person måste ha laglig och formell rätt att representera företaget som använder tjänsten. I tjänsten finns två typer av användare, konsult och uppdragsgivare.
Uppdragsgivaren är den som har ett behov av att anlita konsulten för att utföra ett uppdrag.
Konsulten är den som besvarar förfrågningar och utför uppdrag för uppdragsgivarens räkning.
Villkoren är de allmänna villkoren för tjänsten.

Registrering
Användaren kan ansluta sig till tjänsten genom att registrera sig på Konsultmatchning Sverige ABs webbplats. En förutsättning för registrering är att användaren uppger korrekt registreringsinformation och godkänner villkoren. Villkoren träder i kraft mellan användaren och Konsultmatchning Sverige AB när användaren registrerar sig för tjänsten och gäller därefter tills vidare. Konsultmatchning Sverige AB förbehåller sig rätten att avsluta en användare eller att neka en användare att registrera sig för tjänsten när så bedöms nödvändigt.

Registrering och användande av personuppgifter

De personuppgifter som registreras är namn på den som registrerar företaget, namn på kontaktperson för företaget, person/organisationsnummer, e-post adress till företaget eller dess kontaktperson samt faktureringsuppgifter till företaget. Utöver detta registrerar konsulterna i systemet även en profil i vilken anges verksamhetsområden, erfarenhet m.m. vilken kan innehålla personliga uppgifter om konsulten, t.ex. vad gäller utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet. Konsulten laddar även upp bilder vilket kan innebära att bilder på konsulten som person lagras. Informationen används för att kunna erbjuda tjänsten till användarna och för att kunna fullfölja parternas åtagande gentemot varandra. Den lagliga grunden för registreringen är att de är nödvändiga för att uppfylla avtalet med användarna av tjänsten. Vid registrering godkänner användaren att uppgifterna lagras och används för att kunna fullfölja avtalet och leverera tjänsten. Uppgifterna lagras tillsvidare under tiden användaren är aktiv, och maximalt i ett år efter att användaren avslutat sin prenumeration eller provperiod. Alla personer som har uppgifter registrerade har rätt att ta del av den information som registrerats. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan personen begära att den ska ändras eller tas bort. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Konsultmatchning Sverige AB. Vid begäran om att få se registerutdrag av personuppgifter som lagrats eller begära ändring eller borttagande skickas meddelande till info@konsultmatchning.se.

Konsultmatchning Sverige AB kan även automatiskt samla in viss information om användarens aktiviteter i tjänsten, IP-adresser och inloggningsuppgifter. Information kan dessutom samlas in genom användning av så kallade cookies. Dessa uppgifter kan användas för att analysera och utveckla tjänsten och för statistiska ändamål. Genom att registrera sig och acceptera villkoren godkänner användaren att Konsultmatchning Sverige AB samlar in och använder denna information till dess att användaren avslutar sitt konto hos Konsultmatchning Sverige AB. 

Informationen kan också användas i marknadsföringssyfte eller för direkta erbjudanden. Användaren har alltid rätt att säga nej till direkt marknadsföring till exempel nyhetsbrev.

Ansvar för information etc.
Användaren är ansvarig för att all information, inklusive personuppgifter, som lämnas i samband med användning av tjänsten är korrekt. Användaren förbinder sig att inte publicera något i tjänsten som bryter mot tredje parts rättigheter eller information som strider mot lag, myndighetsregler, författningar, tillåten användning eller praxis eller som kan väcka anstöt eller orsaka skada eller annan olägenhet för Konsultmatchning Sverige AB eller någon annan part. Kommunikation och publicerat material ska vara relevant för sammanhanget.
Konsultmatchning Sverige AB förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att granska användarens aktiviteter i tjänsten och information och material som användaren tillhandahåller i tjänsten. Konsultmatchning Sverige AB kan, efter eget gottfinnande, ta bort information eller material som bryter mot villkoren.

Användarnamn och lösenord
Användaren är ansvarig för att hantera sina inloggningsuppgifter inklusive lösenord med försiktighet. Användaren ska omedelbart meddela Konsultmatchning Sverige AB om inloggningsuppgifter kan ha blivit kända av tredje part. En användare är inte tillåten att dela inloggningsuppgifter med någon annan användare eller annan tredje part.

Priser och betalning
Konsulten prenumererar på tjänsten vilket medför en kostnad för konsulten. Priset för prenumerationen och tillgängliga prenumerationsalternativ anges på webbplatsen. Priserna anges exklusive moms. Konsulten ska betala via faktura som skickas via e-post, eller via post om konsulten så önskar. Fakturan ska betalas inom 14 dagar. Vid för sen betalning kommer dröjsmålsavgift (för närvarande 8%) att tas ut. Konsultmatchning Sverige AB förbehåller sig rätten att besluta vilka betalningssätt som kan användas. Betalningsvillkor anges på webbplatsen och användaren förbinder sig att följa dessa. Användaren har rätt att avsluta sin prenumeration utan uppsägningstid. Vid uppsägning upphör prenumerationsinbetalningarna. Redan gjorda prenumerationsbetalningar återbetalas inte. När användaren avslutar prenumerationen har Konsultmatchning Sverige AB upp till en (1) månad på sig att avsluta användarens konto.
Konsultmatchning Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra priset för prenumeration av tjänsten med tre (3) månaders förvarning.

Ansvarsbegränsning
Konsultmatchning Sverige AB tillhandahåller genom tjänsten möjligheten för uppdragsgivaren att anlita konsulten för att genomföra uppdrag. Konsultmatchning Sverige AB fungerar därmed som en neutral förmedlare av uppdrag och konsulter och är enbart ansvarig för funktionerna i tjänsten. Konsultmatchning Sverige AB har inget ansvar för avtalet mellan uppdragsgivare och konsult. Konsultmatchning Sverige AB har inte något ansvar för uppdragets genomförande, vare sig vad gäller uppdragsgivarens eller konsultens del. Konsultmatchning Sverige AB är inte heller ansvarigt för riktigheten i de uppgifter som uppdragsgivare och konsult har angett. Vidare har Konsultmatchning Sverige AB inget ansvar för tvister som kan uppstå mellan uppdragsgivare och konsult.
Användaren har inte rätt till ersättning för indirekta förluster eller skador.

Ansvarsfrihet
Konsultmatchning Sverige AB kan inte hållas ansvarigt för förluster eller skador som orsakas av omständigheter utanför Konsultmatchning Sverige ABs kontroll eller för skador eller förluster som orsakas av begränsad tillgång till tjänsten på grund av åtgärder som vidtagits av Konsultmatchning Sverige AB eller dess underleverantörer när det gäller teknik, support eller underhåll.

Uppsägning/avaktivering av användares konto
Konsultmatchning Sverige AB har rätt att utan förvarning stänga ner eller spärra användarens konto om kontot eller tjänsten använts på ett sätt som strider mot gällande lagar eller villkoren eller orsakar skada eller riskerar att orsaka skada för Konsultmatchning Sverige AB eller tredje part, eller om användaren på något sätt inte uppfyller förpliktelserna i villkoren. Konsultmatchning Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, efter eget gottfinnande, vidta sådana åtgärder.
Användaren skall ersätta och hålla Konsultmatchning Sverige AB skadeslöst från förlust eller skador som uppkommer på grund av att tjänsten använts i strid med villkoren eller genom medvetna handlingar eller oaktsamhet av användaren som inte är specificerat i villkoren.
Om användaren inte använt sitt konto under en period av 12 månader har Konsultmatchning Sverige AB rätt att avaktivera kontot efter att ha meddelat användaren.

Länkar
Tjänsten innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Konsultmatchning Sverige AB tillhandahåller dessa länkar som en del av tjänsten och är inte ansvarigt för tillgänglighet, innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på dessa webbplatser. Konsultmatchning Sverige AB kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller förlust som uppkommer på grund av användning av tredje parts webbplatser.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter och all äganderätt som är relaterad till Konsultmatchning Sverige AB och dess varumärke, tjänsten, tekniska lösningar och webbplatsens innehåll ska förbli Konsultmatchning Sverige ABs exklusiva egendom och får inte användas på annat sätt om inte Konsultmatchning Sverige AB uttryckligen givit tillstånd till detta.
Användaren beviljar Konsultmatchning Sverige AB rätten att använda, publicera och tillhandahålla det material som användaren tillhandahåller i tjänsten på det sätt som är nödvändigt för tjänstens genomförande.

Tillgänglighet till tjänsten
Konsultmatchning Sverige AB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tjänstens tillgänglighet om Konsultmatchning Sverige AB anser att det är nödvändigt på grund av tekniska skäl, underhåll, support eller hosting.

Tjänstens funktionalitet
Konsultmatchning Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra tjänsten, dess funktionalitet, utseende och design. Konsultmatchning Sverige AB garanterar inte att tjänsten alltid är i funktion.

Tillämplig lag och tvister
Om behörig domstol beslutar att någon del i villkoren inte kan tillämpas, ska återstoden av villkoren fortsätta gälla, och den ej tillämpliga delen skall revideras på så sätt att den ursprungliga avsikten kan tillämpas i så hög utsträckning som möjligt.
Villkoren regleras av svensk lag. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår som en följd av villkoren eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, ska avgöras i svensk domstol.

Ändringar i Villkoren
Konsultmatchning Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Användare kommer att informeras om ändringarna genom att de publiceras på www.konsultmatchning.se. Ändringarna i villkoren ersätter efter publicering omedelbart de tidigare villkoren. Användaren kommer att betraktas ha godkänt den nuvarande versionen av villkoren genom att ha loggat in på tjänsten.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på dina enheter.

Acceptera cookies